EP k systémům družicové navigace

Nejaktuálnější studie z roku 2009 uvádí že 6-7% EU HDP, nebo kolem 800 biliónů EUR, závisí přímo, nebo nepřímo na aplikacích ze systémů družicové navigace (GNSS). Jen v zemědělství došlo za uplynulých pět let k navýšení - z 42 000 na 105 000 dodávek GNNS jednotek ročně a data pro EU ukazují že se dá očekávat 33% prostoupení GNSS technologii do traktorů do roku 2020.

Příznivý dopad systémů GNSS na EU ekonomiku je proto možné vidět v stimulaci práce a technologického know-how, vývoji a vytváření inovativních aplikací a služeb a tím otevírání úplně nového trhu a obchodních příležitostí pro podnikatele a podniky, kteří si přejí vyvíjet, vyrábět nebo využívat inovativní produkty a služby používající Galileo.

Systémy družicové navigace (Galileo a EGNOS) nalézají využití v nespočetných oblastech lidské činnosti např. letecké, námořní, silniční a železniční dopravě, geodézii a zeměměřičství, rybolovu, předvídání erupce vulkánů či zemětřesení, energetice, inženýrském stavitelství, ochraně životního prostředí dále v oblasti finančních transakcí, ale i ve službách založených na určování aktuální pozice.

Pokud by došlo k vypnutí všech stávajících družic byť jen na jediný den mnoho věcí na které jsme zvyklý by přestalo fungovat: třídenní výhled předpovědi počasí, TV signály by zmizely, letadla a lodě by bez předpovědi počasí a navigace nemohly fungovat, dálkové hovory by byly přerušeny jakož i širokopásmové internetové spojení v mnoha oblastech.

Tento týden byla na plenárním zasedání Evropského parlamentu přijata poměrem hlasů (603 pro, 29 proti, 59 zdržel se) zpráva "Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využití a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 876/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008" jejímž stínovým zpravodajem byl ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Vladimír Remek. Jednalo se o brzkou dohodu z prvního čtení, tedy již o výsledný kompromisní text vyjednávání Evropského parlamentu a Rady. Nařízení vstoupí v platnost 1.1.2014.

Evropský parlament prostřednictvím zpravodaje Marian-Jean Marinescu dosáhl při vyjednávání s Radou úspěchu při prosazení, nejen přesné specifikace pravomocí a odpovědností jednotlivých subjektů, zejména mezi Komisí, Agenturou pro evropský GNSS a agenturou ESA v oblasti správy systémů, ale i přesné specifikace potřebného rozpočtu jednotlivých fází a úkolů. Za stěžejní je považována maximalizace socioekonomických přínosů evropských systémů družicové navigace a tím podpora EU rozvoji aplikací a služeb založených na těchto systémech. V textu se v této souvislosti uvádí, že by velmi specifická dodavatelská část činností v oblasti výzkumu a vývoje měla být financována z rozpočtu přiděleného na programy Galileo a EGNOS např. činnosti týkající se základních prvků, jako jsou čipové sady nebo přijímače uzpůsobené pro systém Galileo, které usnadní rozvoj aplikací v různých odvětvích hospodářství. V neposlední řadě bude možné rozšíření využívání geografického pokrytí systému EGNOS pro jiné země.

Hlasování o tomto nařízení přišlo těsně po uplynutí pěti let od vstupu ČR do Evropské kosmické agentury (ESA) a rok od přesunu Agentury pro evropský GNSS (GSA) z Bruselu do Prahy. Za své působení v ESA se ČR podílela na více než 120 projektech nichž se účastní 24 českých firem. V programu Galileo se české firmy účastní různými projekty např.

  • ČVUT a Sdružení pro dopravní telematiku - projekt EasyOBU je zpětně identifikovat polohu vozidla v místech, kde byl nedostatečný signál globální navigace,

  • Komunální technika HANES - systém řízení posypu Golden-ICE pro bezpečnost provozu,

  • AŽD Praha s.r.o. - projekt GRAIL-2, který má přispět k bezpečnosti budoucího železničního značení,

  • Telematix Services, a.s. - projekt GSP(Galileo Signal Priority) řeší problematiku preference veřejné dopravy pomocí priority dopravních signálů.

  • Honeywell International, s. r. o., a TL- Electronic, a. s. - projekt EGNOS Services For Aerodromes je určen mj. pro navádění menších letadel na letištích, která nejsou vybavena přibližovacím systémem,

  • Řízení letového provozu České republiky - program ACCEPTA, přiblížení využívající EGNOS budou v ČR zaváděna v následujících letech, nejprve na letištích Brno a Ostrava.
Diskuse ke článku:

(Pravidla diskuse)
Zpět